Tē-lí, ia̍h sī tē-lí-ha̍k, sī gián-kiù Tē-kiû piáu-bīn khoân-kéng, tē-hng, khong-kan, kiam in kau-sia̍p koan-hē ê ha̍k-būn.

Ha̍k-būn ê le̍k-sú

Tē-lí chit lō ha̍k-būn ê 原頭 chú-iàu 通 pun-chò nn̄g káng. Chi̍t káng sī lâng tùi sè-kài ê thàm-chhâ, chi̍t káng sī 地圖 ê 製作.

Chham-chiàu