Tē-tiong-hái

Tē-tiong-hái sī tùi Tāi-se-iûⁿ thàng kah A-sè-a sai-pêng ê tōa hái, giap tī pak-pêng Au-lô-pa kap lâm-pêng A-hui-lī-ka tiong-ng. Tē-tiong-hái sì-ûi tē-hng hâm bē-chió bûn-bêng khai-ki ê só͘-chāi.

Chham-chiàu