Tōng-bu̍t

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Tōng-bu̍tto-sè-pau chiaⁿ-hu̍t (eukaryotic) ê oa̍h-mi̍h chi̍t lūi; kah tang-tiong lēng-gōa nn̄g lūi si̍t-bu̍t kap ko͘-lūi (fungi) bô kâng, tōng-bu̍t ū hoat-tián kin-bah, só͘-tì ū koh khah hoat-ta̍t ê sóa-tāng lêng-lek.

Chham-chiàu