Tē-tiong-hái

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2022 nî 4 goe̍h 19 ji̍t, 16:35 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Tē-tiong-hái sī tùi Tāi-se-iûⁿ thàng kah A-sè-a sai-pêng ê tōa hái, giap tī pak-pêng Au-lô-pa kap lâm-pêng A-hui-lī-ka tiong-ng. Tē-tiong-hái sì-ûi tē-hng hâm bē-chió bûn-bêng khai-ki ê só͘-chāi.

Chham-chiàu