Tâi-oân-pit:Kok-ka chē-chí tô͘

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2021 nî 2 goe̍h 17 ji̍t, 11:39 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Chia sī khai-lia̍t chi̍t thò piáu-hiān kok-ka chē-chí ê tē-tô͘.

Tô͘

(Chiàu jī-bó-sūn pâi-lia̍t)