Tâi-oân-pit:NASA siòng-phìⁿ siu-chi̍p

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2020 nî 9 goe̍h 16 ji̍t, 09:42 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn) (→‎Siòng-phìⁿ lia̍t-toaⁿ)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Bí-kok Thài-khong ki-koan NASA ê thian-bûn iáⁿ-siōng chiàu in Bí-kok hoat-lu̍t it-poaⁿ sī sǹg "kong-chiòng hun-iá" (public domain), sek-ha̍p Wiki hêng-sek ê chu-liāu lī-ēng.

Siòng-phìⁿ lia̍t-toaⁿ