Tân Bêng-jîn

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Tân Bêng-jîn (陳明仁; 1954 nî 9 goe̍h 13 chhut-sì), ū pit-miâ Asia Jilimpo (A-sià Jī-lîm-pó) téng-téng, sī Tâi-oân ê bûn-ha̍k-ka, kin-sè tiōng-iàu ê Tâi-bûn chok-ka kiam chhut-pán-ka.

Lâi-le̍k

Tân Bêng-jîn sī Chiong-hòa-koān Jī-lîm-pó Tek-ûi-á ê lâng. I tùi Tâi-tiong Jī-tiong ê chho͘-tiong-pō͘ chut-gia̍p liáu-āu, pat tha̍k chi̍t ha̍k-kî ê ko-tiong, tō khì Tâi-pak chia̍h thâu-lō͘, kiam tha̍k àm-sî ha̍k-hāu. Tè-bé i koh ji̍p Tiong-kok Bûn-hòa Tāi-ha tha̍k Tiong-bûn, liáu-āu gián-kiù-só͘ tha̍k tiat-ha̍k, koh ū khì Bí-kok tha̍k hì-chhut.

I chēng 1985 nî tō siá Tâi-bûn-si, 1996 nî pān Tâi-bûn cha̍p-chì Tâi-bûn Bóng-pò, tō sī āu--lâi ê Tâi-bûn Thong-sìn Bóng-pò. 2000 nî chhut-pán ê Pha-hng ê Kò͘-sū sī Tân sian-siⁿ tek-pia̍t chhut-miâ ê tù-chok, tāi-seng sī bûn-jī-pán, 2012 nî chì 2014 nî kan koh chhut ū-siaⁿ-chheh.

Chham-chiàu

  • 丁鳳珍 (2014). "論析陳明仁kap路寒袖ê台語歌詩ê台灣書寫". 台語研究.
  • [1]