TJ Tâi-gí Pe̍h-ōe Sió Sû-tián

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2021 nî 12 goe̍h 11 ji̍t, 06:17 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

TJ Tâi-gí Pe̍h-ōe Sió Sû-tián sī giân-gí-ha̍k-chiá Tiuⁿ Jū-hông sian-siⁿ 編 ê Tâi-gí sû-tián, 亞細亞國際傳播社 tī 2009 nî 9 goe̍h 出版. Pún tián lāi-bīn gí-sû ê ké-soeh sī ēng Tiong-bûn teh kì.