Tang-lâm A-sè-a

Tang-lâm A-sè-a, phó͘-thong kóng Tâng-lâm A, mā ū kóng Lâm-iûⁿ, sī A-sè-a ê tang-lâm pō͘-hūn. Hiān-chú-sî kok-chè-siōng kong-jīn sǹg Tang-lâm A ê kok-ka ū Bián-tiān, Bu-lú-nái, Hui-li̍p-pin, Ìn-nî, Kam-bo-jia, La-o, Má-lâi-se-a, Oa̍t-lâm, Sin-ka-pho, kap Thài-kok.

Chham-chiàu