Tang-lâm A-sè-a

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2022 nî 7 goe̍h 30 ji̍t, 08:08 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Tang-lâm A-sè-a, phó͘-thong kóng Tâng-lâm A, mā ū kóng Lâm-iûⁿ, sī A-sè-a ê tang-lâm pō͘-hūn. Hiān-chú-sî kok-chè kong-jīn sǹg tī Tang-lâm A ê kok-ka ū Bián-tiān, Bu-lú-nái, Hui-li̍p-pin, Ìn-nî, Kam-bo-jia, La-o, Má-lâi-se-a, Oa̍t-lâm, Sin-ka-pho, kap Thài-kok.

Chham-chiàu