Tek-kok, chèng-sek hō Tek-ì-chì Liân-pang Kiōng-hô-kokAu-lô-pa tiong-ng ê kok-ka, lâm-pêng sī Alps(Au-pú-suh) soaⁿ-tē, tiong-pō͘ sī koân-tē, khah pa̍k sī pêⁿ-po͘.

Chheⁿ-sek sī Tek-kok ê thó͘-tē.

Chham-chiàu