Template:Ruby

{{{1}}}({{{2}}})

Pún pang-bô͘ ēng tī bô khak-tēng gōa-gí-jī beh án-chóaⁿ im-e̍k chóng-sī hi-bāng tha̍k-chiá ū chi̍t-ê Tâi-gí-im thang tha̍k ê chêng-hêng.