Difference between revisions of "Template:Thâu-ia̍h/Kì-sū/2"

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
* '''[[Pûi-chit]]''' sī [[tōng-bu̍t]] kap [[si̍t-bu̍t]] sin-khu téng chi̍t kóa bē cheng-hoat, bē-iûⁿ tī [[chúi]] lāi ê mi̍h, tī phó͘-thong un-tō͘ chhiūⁿ ê sî-chūn sī kò͘-thé, nā khah koân jia̍t tō pìⁿ liû-chit.  
+
* '''[[Pûi-chit]]''' sī [[tōng-bu̍t]] kap [[si̍t-bu̍t]] sin-khu téng chi̍t kóa bē cheng-hoat, bē-iûⁿ tī [[chúi]] lāi ê mi̍h, tī phó͘-thong un-tō͘ tang-tiong sī kò͘-thé, nā khah koân jia̍t tō pìⁿ liû-chit.  
  
 
* '''[[Si̍t-bu̍t]]''' a̍h sī kóng chháu-bo̍k, sī oa̍h-mi̍h tang-tiong chi̍t-ê tōa hun-iá, sèng-chit kî-it sī [[kng-ha̍p-sêng]] êng-ióng, tō sī óa-khò [[ji̍t-thâu]] chiò kng chè-chō sin-thé kò͘-chō.
 
* '''[[Si̍t-bu̍t]]''' a̍h sī kóng chháu-bo̍k, sī oa̍h-mi̍h tang-tiong chi̍t-ê tōa hun-iá, sèng-chit kî-it sī [[kng-ha̍p-sêng]] êng-ióng, tō sī óa-khò [[ji̍t-thâu]] chiò kng chè-chō sin-thé kò͘-chō.
Line 5: Line 5:
 
* '''[[Hîm]]''' sī [[chhī-leng-lūi]] tōng-bu̍t tang-tiong ê [[chia̍h-bah-lūi]] chi̍t khoán, lóng-chóng thang pun 8-ê tōa chéng, tī Bí-chiu, Au-chiu, kap A-chiu lóng ū chhut.  
 
* '''[[Hîm]]''' sī [[chhī-leng-lūi]] tōng-bu̍t tang-tiong ê [[chia̍h-bah-lūi]] chi̍t khoán, lóng-chóng thang pun 8-ê tōa chéng, tī Bí-chiu, Au-chiu, kap A-chiu lóng ū chhut.  
  
* '''[[Ìn-nî]]''' sī [[Tang-lâm A-chiu]] ê kok-ka. Kui-ê Ìn-nî lóng-chóng 17,500tó, tang-tiong ū chi̍t kóa tē-hng thang sǹg tī [[Tāi-iûⁿ-chiu]] lāi.
+
* '''[[Ìn-nî]]''' sī [[Tang-lâm A-chiu]] ê kok-ka. Kui-ê Ìn-nî lóng-chóng 17,500 tó, tang-tiong ū chi̍t kóa tē-hng thang sǹg tī [[Tāi-iûⁿ-chiu]] lāi.
  
* '''[[Tân Bêng-jîn]]''' sī [[Tâi-oân]] ê bûn-ha̍k-ka, sī Chiong-hòa-koān Jī-lîm-po͘ Tek-ûi-á ê lâng, kin-sè tiōng-iàu ê Tâi-bûn chok-ka kiam chhut-pán-ka. 2000 nî chhut-pán ê ''Pha-hng ê Kò͘-sū'' sī i tek-pia̍t chhut-miâ ê tù-chok.
+
* '''[[Tân Bêng-jîn]]''' sī [[Tâi-oân]] ê bûn-ha̍k-ka, sī Chiong-hòa-koān Jī-lîm-Tek-ûi-á ê lâng, kin-sè tiōng-iàu ê Tâi-bûn chok-ka kiam chhut-pán-ka. 2000 nî chhut-pán ê ''Pha-hng ê Kò͘-sū'' sī i tek-pia̍t chhut-miâ ê tù-chok.
  
 
* '''[[Nĭn-jín]]''' sī chi̍t khoán chháu-pún, phó͘-thong nn̄g-nî-seⁿ ê si̍t-bu̍t, kin ē chia̍h chit, khah chē seng-sán sī óa âng-sek--ê, hâm nĭn-jín-chit, tō sī [[Bi-tá-mín A|goân-bi-tá-mín A]].
 
* '''[[Nĭn-jín]]''' sī chi̍t khoán chháu-pún, phó͘-thong nn̄g-nî-seⁿ ê si̍t-bu̍t, kin ē chia̍h chit, khah chē seng-sán sī óa âng-sek--ê, hâm nĭn-jín-chit, tō sī [[Bi-tá-mín A|goân-bi-tá-mín A]].
  
 
* '''[[Tē-kiû]]''' sī [[thài-iông-hē]] tē-5 tōa ê [[he̍k-chheⁿ]], nā tùi Ji̍t-thâu pêng sǹg khí sī pâi tē-3 lia̍p, sī ûi-it lán lâng chai-iáⁿ ū sèⁿ-miā tī-leh ê só͘-chāi.
 
* '''[[Tē-kiû]]''' sī [[thài-iông-hē]] tē-5 tōa ê [[he̍k-chheⁿ]], nā tùi Ji̍t-thâu pêng sǹg khí sī pâi tē-3 lia̍p, sī ûi-it lán lâng chai-iáⁿ ū sèⁿ-miā tī-leh ê só͘-chāi.

Latest revision as of 2021 nî 3 goe̍h 28 ji̍t, 13:36

  • Pûi-chittōng-bu̍t kap si̍t-bu̍t sin-khu téng chi̍t kóa bē cheng-hoat, bē-iûⁿ tī chúi lāi ê mi̍h, tī phó͘-thong un-tō͘ tang-tiong sī kò͘-thé, nā khah koân jia̍t tō pìⁿ liû-chit.
  • Si̍t-bu̍t a̍h sī kóng chháu-bo̍k, sī oa̍h-mi̍h tang-tiong chi̍t-ê tōa hun-iá, sèng-chit kî-it sī kng-ha̍p-sêng êng-ióng, tō sī óa-khò ji̍t-thâu chiò kng chè-chō sin-thé kò͘-chō.
  • Tân Bêng-jînTâi-oân ê bûn-ha̍k-ka, sī Chiong-hòa-koān Jī-lîm-pó Tek-ûi-á ê lâng, kin-sè tiōng-iàu ê Tâi-bûn chok-ka kiam chhut-pán-ka. 2000 nî chhut-pán ê Pha-hng ê Kò͘-sū sī i tek-pia̍t chhut-miâ ê tù-chok.
  • Nĭn-jín sī chi̍t khoán chháu-pún, phó͘-thong nn̄g-nî-seⁿ ê si̍t-bu̍t, kin ē chia̍h chit, khah chē seng-sán sī óa âng-sek--ê, hâm nĭn-jín-chit, tō sī goân-bi-tá-mín A.
  • Tē-kiûthài-iông-hē tē-5 tōa ê he̍k-chheⁿ, nā tùi Ji̍t-thâu pêng sǹg khí sī pâi tē-3 lia̍p, sī ûi-it lán lâng chai-iáⁿ ū sèⁿ-miā tī-leh ê só͘-chāi.