Difference between revisions of "Thài-iông-hē"

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 4: Line 4:
 
Chiàu lí-lūn, thài-iông-hē sī tùi chi̍t chhok saⁿ-lām khì-thé kap tîn-bū ê [[thài-iông seng-hûn]] (''solar nebula'') sán-seng. Chit lō seng-hûn in-ūi ka-tī ê tiōng-le̍k lap chò phiat-á hêng. Tang-tiong tōa-pō͘-hūn ê bu̍t-chit sòa hō͘ tiong-sim khiú kòe, pìⁿ chò sī [[ji̍t-thâu]]. Chhun--loh ê lia̍p-á sio-lòng, pìn chò sī chi̍t kóa hō chò [[bî-he̍k-chheⁿ]] (''planetesimal'') ê thian-thé. Chia-ê mi̍h-kiāⁿ chiah koh ta̍uh-ta̍uh-á pìⁿ chò [[sió-he̍k-chheⁿ]], [[tn̂g-bóe-chheⁿ]], [[ōe-chheⁿ]], kap [[he̍k-chheⁿ]].
 
Chiàu lí-lūn, thài-iông-hē sī tùi chi̍t chhok saⁿ-lām khì-thé kap tîn-bū ê [[thài-iông seng-hûn]] (''solar nebula'') sán-seng. Chit lō seng-hûn in-ūi ka-tī ê tiōng-le̍k lap chò phiat-á hêng. Tang-tiong tōa-pō͘-hūn ê bu̍t-chit sòa hō͘ tiong-sim khiú kòe, pìⁿ chò sī [[ji̍t-thâu]]. Chhun--loh ê lia̍p-á sio-lòng, pìn chò sī chi̍t kóa hō chò [[bî-he̍k-chheⁿ]] (''planetesimal'') ê thian-thé. Chia-ê mi̍h-kiāⁿ chiah koh ta̍uh-ta̍uh-á pìⁿ chò [[sió-he̍k-chheⁿ]], [[tn̂g-bóe-chheⁿ]], [[ōe-chheⁿ]], kap [[he̍k-chheⁿ]].
  
[[Thài-iông-hong]] (''solar wind'') kā tōa-pō͘-hūn khah khin chit ê sêng-hun, pí-lūn [[chúi-sò͘]] kap [[he-lí-ùm]] (''helium''), pûn hiòng khah nn̄g ê só͘-chāi, tō sī it-poaⁿ gōa-ûi ê khì-thé he̍k-chheⁿ chú-iàu cho͘-sêng. Nā tī khah óa ji̍t-thâu ê lāi khoan, tō chhun sé-lia̍p--ê, chio̍h-chit ê he̍k-chheⁿ.
+
[[Thài-iông-hong]] (''solar wind'') kā tōa-pō͘-hūn khah khin chit ê sêng-hun, pí-lūn [[chúi-sò͘]] kap [[he-lí-úm]] (''helium''), pûn hiòng khah nn̄g ê só͘-chāi, tō sī it-poaⁿ gōa-ûi ê khì-thé he̍k-chheⁿ chú-iàu cho͘-sêng. Nā tī khah óa ji̍t-thâu ê lāi khoan, tō chhun sé-lia̍p--ê, chio̍h-chit ê he̍k-chheⁿ.
  
 
== He̍k-chheⁿ ==
 
== He̍k-chheⁿ ==
Line 13: Line 13:
 
== Chham-chiàu ==
 
== Chham-chiàu ==
 
* https://www.space.com/56-our-solar-system-facts-formation-and-discovery.html
 
* https://www.space.com/56-our-solar-system-facts-formation-and-discovery.html
 +
 +
== Liân-kiat ==
 +
* [[wikipedia:nan:Thài-iông-hē|Thài-iông-hē]], Holopedia.
 +
* [[taigi-pahkho:Thài-iông-hē|Thài-iông-hē]], 台語百科.
 +
  
 
[[Category:Thài-iông-hē|*]]
 
[[Category:Thài-iông-hē|*]]

Latest revision as of 2020 nî 2 goe̍h 16 ji̍t, 15:07

Thài-iông-hē sī hâm ji̍t-thâu kiam só͘-ū se̍h i leh tńg ê mi̍h, tang-tiong ū he̍k-chheⁿ, ōe-chheⁿ, sió-he̍k-chheⁿ, tn̂g-bóe-chheⁿ, kap liû-chheⁿ-lūi (meteoroids) téng khoán.

Hêng-sêng

Chiàu lí-lūn, thài-iông-hē sī tùi chi̍t chhok saⁿ-lām khì-thé kap tîn-bū ê thài-iông seng-hûn (solar nebula) sán-seng. Chit lō seng-hûn in-ūi ka-tī ê tiōng-le̍k lap chò phiat-á hêng. Tang-tiong tōa-pō͘-hūn ê bu̍t-chit sòa hō͘ tiong-sim khiú kòe, pìⁿ chò sī ji̍t-thâu. Chhun--loh ê lia̍p-á sio-lòng, pìn chò sī chi̍t kóa hō chò bî-he̍k-chheⁿ (planetesimal) ê thian-thé. Chia-ê mi̍h-kiāⁿ chiah koh ta̍uh-ta̍uh-á pìⁿ chò sió-he̍k-chheⁿ, tn̂g-bóe-chheⁿ, ōe-chheⁿ, kap he̍k-chheⁿ.

Thài-iông-hong (solar wind) kā tōa-pō͘-hūn khah khin chit ê sêng-hun, pí-lūn chúi-sò͘ kap he-lí-úm (helium), pûn hiòng khah nn̄g ê só͘-chāi, tō sī it-poaⁿ gōa-ûi ê khì-thé he̍k-chheⁿ chú-iàu cho͘-sêng. Nā tī khah óa ji̍t-thâu ê lāi khoan, tō chhun sé-lia̍p--ê, chio̍h-chit ê he̍k-chheⁿ.

He̍k-chheⁿ

Thài-iông-hē ê he̍k-chheⁿ ū Chúi-chheⁿ, Kim-chheⁿ, Tē-kiû, Hóe-chheⁿ, Bo̍k-chheⁿ, Thó͘-chheⁿ, Thian-ông-chheⁿ, Hái-ông-chheⁿ.

Khah-chá Mê-ông-chheⁿ mā sǹg chāi-lāi, chóng-sī chiàu 2006 nî ê sin tēng-gī, sī pun tī é-he̍k-chheⁿ (dwarf planet) ê hun-iá.

Chham-chiàu

Liân-kiat