Thài-iông-hē

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2019 nî 9 goe̍h 4 ji̍t, 12:56 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn) (Created page with "'''Thài-iông-hē''' sī hâm ji̍t-thâu kiam só͘-ū se̍h i leh tńg ê mi̍h, tang-tiong ū he̍k-chheⁿ, ōe-chheⁿ, sió-he̍k-chheⁿ, tn̂g-bóe-...")
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search