Thài-iông-hē

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2019 nî 10 goe̍h 5 ji̍t, 01:44 by A-lú-mih (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Thài-iông-hē sī hâm ji̍t-thâu kiam só͘-ū se̍h i leh tńg ê mi̍h, tang-tiong ū he̍k-chheⁿ, ōe-chheⁿ, sió-he̍k-chheⁿ, tn̂g-bóe-chheⁿ, kap liû-chheⁿ-lūi (meteoroids) téng khoán.

He̍k-chheⁿ

Thài-iông-hē ê he̍k-chhen ū Chúi-chheⁿ, Kim-chheⁿ, Tē-kiû, Hóe-chheⁿ, Bo̍k-chheⁿ, Thó͘-chheⁿ, Thian-ông-chheⁿ, Hái-ông-chheⁿ.

Khah-chá Mê-ông-chheⁿ mā sǹg chāi-lāi, chóng-sī chiàu 2006 nî ê sin tēng-gī, sī pun tī ē-he̍k-chheⁿ ê hun-iá (dwarf planet).

Chham-chiàu