Thài-pêng-iûⁿ

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Thài-pêng-iûⁿ sī Tē-kiû téng ê tōa-phìⁿ kiâm-chúi iûⁿ. Tī sai-pêng ū A-sè-a kap Ò-tāi-lī-a, tī tang-pêng ū A-bí-lī-ka, tō sī Lâm A-bí-lī-ka kiam Pak A-bí-lī-ka.

Saⁿ phìⁿ óa tī Lâm-ke̍k tāi-lio̍k pak-pêng ê hái tang-tiong, Thài-pêng-iûⁿ sǹg siōng tōa, chiàm tē-kiû piáu-bīn iok-lio̍k saⁿ-hun-it. Hâm ē-té kò-pia̍t ê hái chò-hóe sǹg, ū biān-chek 165.25 pêng-hong kong-lí.

Chham-chiàu

Liân-kiat