Difference between revisions of "Thâu-ia̍h"

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
Line 2: Line 2:
 
<div>
 
<div>
 
<div style="font-size:162%;">[[Tâi-oân-pit:Kài-siāu|Tâi-oân-pit]]</div>
 
<div style="font-size:162%;">[[Tâi-oân-pit:Kài-siāu|Tâi-oân-pit]]</div>
<div style="font-size:95%;">Chiòng-jîn lâi siá ê [[Tâi-gí]] [[pek-kho-choân-su]]</div>
+
<div style="font-size:95%;">
 +
Chiòng-jîn lâi siá ê [[Tâi-gí]] [[pek-kho-choân-su]]
 +
</div>
  
<div style="font-size:85%;">Chit-má lóng-chóng ū [[Special:Statistics|{{NUMBEROFARTICLES}}]] pit kì-sū</div>
+
<div style="font-size:85%;">
 +
Chit-má lóng-chóng ū [[Special:Statistics|{{ NUMBEROFARTICLES }}]] pit
 +
kì-sū
 +
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
Line 12: Line 17:
 
<!--        KÒE-SOÁN Ê KÌ-SŪ; LÍ KÁM CHAI-IÁⁿ        -->
 
<!--        KÒE-SOÁN Ê KÌ-SŪ; LÍ KÁM CHAI-IÁⁿ        -->
  
<div>
+
<div class="mp-row">
<h2 style="margin:0.5em; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; color:#000; border-bottom: 3px solid #abd671; padding:0.2em 0;">Kòe-soàn ê kì-sū</h2>
+
<div class="mp-left-col">
<div class="main-page-left" style="padding:0.1em 0.6em;">{{Kòe-soán ê kì-sū}}</div>
+
<h2
 +
style="margin:0.5em; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; color:#000; border-bottom: 3px solid #abd671; padding:0.2em 0;"
 +
>
 +
Kòe-soàn ê kì-sū
 +
</h2>
 +
<div class="main-page-left" style="padding:0.1em 0.6em;">
 +
{{Kòe-soán ê kì-sū}}
 +
</div>
 
</div>
 
</div>
  
 
<!--        IN THE NEWS and ON THIS DAY        -->
 
<!--        IN THE NEWS and ON THIS DAY        -->
<div>
+
<div class="mp-right-col">
<h2 style="margin:0.5em; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; color:#000; border-bottom: 3px solid #abd671;  padding:0.2em 0;">Khòaⁿ niù-suh</h2>
+
<h2
<div class="main-page-right" style="padding:0.1em 0.6em;">{{Khòaⁿ niù-suh}}</div>
+
style="margin:0.5em; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; color:#000; border-bottom: 3px solid #abd671;  padding:0.2em 0;"
 +
>
 +
Khòaⁿ niù-suh
 +
</h2>
 +
<div class="main-page-right" style="padding:0.1em 0.6em;">
 +
{{Khòaⁿ niù-suh}}
 +
</div>
 +
</div>
 
</div>
 
</div>
 
 
 
<!--        SECTIONS AT BOTTOM OF PAGE        -->
 
<!--        SECTIONS AT BOTTOM OF PAGE        -->
 
<div>
 
<div>
Line 30: Line 47:
 
</div>
 
</div>
 
__NOTOC____NOEDITSECTION__
 
__NOTOC____NOEDITSECTION__
 +
</div>

Revision as of 2019 nî 9 goe̍h 11 ji̍t, 18:28

Chiòng-jîn lâi siá ê Tâi-gí pek-kho-choân-su

Chit-má lóng-chóng ū 27 pit kì-sū

Kòe-soàn ê kì-sū

Sun SDO-HMI visible light 2011-06-07.jpg

Ji̍t-thâu, mā hō thài-iông, sī chi̍t lia̍p tōa-hêng hoat-kng ê thian-thé. Chiàu kho-ha̍k ê hun-lūi, sio̍k chú hē-lia̍t (main sequence) chheⁿ.

thài-iông-hē tang-tiong kî-tha thian-thé se̍h chit hō ji̍t-thâu leh tńg. Tē-kiû téng ê sè-miā óa-kīn choân-pō͘ lóng su-iàu ji̍t-thâu só͘ hoat--chhut-lâi ê kng kap jia̍t.


Khòaⁿ niù-suh


Pa̍t-ê Tâi-gí wiki