Difference between revisions of "Thâu-ia̍h"

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
Line 18: Line 18:
  
 
<div class="mp-row">
 
<div class="mp-row">
<div class="mp-left-col">
+
<div class="mp-left-col" style="padding-right: 0.6em;">
 
<h2
 
<h2
style="margin:0.5em; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; color:#000; border-bottom: 3px solid #abd671; padding:0.2em 0;"
+
style="font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; color:#000; border-bottom: 3px solid #abd671; padding:0.2em 0;"
 
>
 
>
 
Kòe-soán ê kì-sū
 
Kòe-soán ê kì-sū
Line 32: Line 32:
 
<div class="mp-right-col">
 
<div class="mp-right-col">
 
<h2
 
<h2
style="margin:0.5em; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; color:#000; border-bottom: 3px solid #abd671;  padding:0.2em 0;"
+
style="font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; color:#000; border-bottom: 3px solid #abd671;  padding:0.2em 0;"
 
>
 
>
 
Khòaⁿ niù-suh
 
Khòaⁿ niù-suh

Revision as of 2019 nî 9 goe̍h 13 ji̍t, 21:59

Chiòng-jîn lâi siá ê Tâi-gí pek-kho-choân-su

Chit-má lóng-chóng ū 27 pit kì-sū

Kòe-soán ê kì-sū

Sun SDO-HMI visible light 2011-06-07.jpg

Ji̍t-thâu, mā hō thài-iông, sī chi̍t lia̍p tōa-hêng hoat-kng ê thian-thé. Chiàu kho-ha̍k ê hun-lūi, sio̍k chú hē-lia̍t (main sequence) chheⁿ.

thài-iông-hē tang-tiong kî-tha thian-thé se̍h chit hō ji̍t-thâu leh tńg. Tē-kiû téng ê sè-miā óa-kīn choân-pō͘ lóng su-iàu ji̍t-thâu só͘ hoat--chhut-lâi ê kng kap jia̍t.


Khòaⁿ niù-suh


Pa̍t-ê Tâi-gí wiki