Difference between revisions of "Thâu-ia̍h"

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
(23 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
'''Tâi-oân-pit''' | '''台員筆'''
+
<div style="text-align:center;" class="nomobile">
 +
<div>
 +
<div style="font-size:162%;">[[Tâi-oân-pit:Kài-siāu|Tâi-oân-pit]]</div>
 +
<div style="font-size:95%;">
 +
<!--Chiòng-jîn lâi siá ê [[Tâi-gí]] [[pek-kho-choân-su]]-->
 +
</div>
  
<strong>Chit-ê chām iáu koh leh kiàn-siat kiam chhì-giām.</strong>
+
<div style="font-size:85%;">
 +
Chit-má lóng-chóng ū [[Special:Statistics|{{ NUMBEROFARTICLES }}]] pit
 +
-
 +
</div>
 +
</div>
 +
</div>
 +
<!--        KÒE-SOÁN Ê LŌE-IÔNG        -->
  
Che sī chi̍t-ê beh sin khui ê Tâi-gí wiki, chún-pī beh kiâⁿ chhiūⁿ [https://zh-min-nan.wikipedia.org Holopedia] hêng-sek, m̄-koh siat-kēng bô-kâng kui-chek kap lí-sióng.
+
<div>
 +
<!--       KÒE-SOÁN Ê KÌ-SŪ; LÍ KÁM CHAI-IÁⁿ        -->
  
Khui kháu-chō, iōng-chiá pian-chi̍p ê kong-lêng ài tán chèng-sek ūn-choán chiah lâi khai-hòng.
+
<div class="mp-row">
 +
<div class="mp-left-col" style="padding-right: 0.6em;">
 +
<h2
 +
style="font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; color:#000; border-bottom: 3px solid #abd671; padding:0.2em 0;"
 +
>
 +
Ū-gia̍h ê -
 +
</h2>
 +
<div class="main-page-left" style="padding:0.1em 0.6em;">
 +
{{Kòe-soán ê kì-sū}}
 +
</div>
 +
</div>
  
----
+
<!--       IN THE NEWS and ON THIS DAY        -->
 
+
<div class="mp-right-col">
<div title="Tâi-oân-pit hoan-gêng lí!">
+
<h2
{| style="width:100%; margin-bottom:2px;"
+
style="font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; color:#000; border-bottom: 3px solid #abd671; padding:0.2em 0;"
| style="width:100%; border:1px solid #a7d7f9; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;" |
+
>
{|  style="width:100%; margin-bottom:2px; vertical-align:top; font-size:100%; background:transparent;"
+
Khòaⁿ niù-suh
|-
+
</h2>
|
+
<div class="main-page-right" style="padding:0.1em 0.6em;">
| style="height:3em; padding-left:1em" | <div style="font-size:170%; line-height:1.05em;"><span style="white-space:nowrap;">[[Tâi-oân-pit:Koan-hē Tâi-oân-pit|Tâi-oân-pit]]</span> Hoan-gêng Lí</div>
+
{{Khòaⁿ niù-suh}}
<div style="margin-left:4px; font-size:95%;">Tâi-oân-pit sī [[Tâi-oân-pit:Kài-siāu|ēng Tâi-gí phian-chhip ê]] [[khai-hòng lōe-iông|chū-iû]] [[pek-kho-choân-su]].</div>
+
</div>
| style="padding:1em; text-align:right; " | <br>'''[[Special:Statistics|{{NUMBEROFARTICLES}}]]'''本の<span style="white-space:nowrap;">[[Help:記事とは何か|記事]]をあなたと</span><br> <span class="plainlinks" style="font-size:100%;"> [//ja.m.wikipedia.org/ モバイル版]<br>[[Wikipedia:Help for Non-Japanese Speakers|Help for Non-Japanese Speakers]]</span>
+
</div>
|}
+
</div>
|}
+
<!--       SECTIONS AT BOTTOM OF PAGE        -->
 +
__NOTOC____NOEDITSECTION__
 
</div>
 
</div>

Revision as of 2020 nî 7 goe̍h 8 ji̍t, 21:55

Chit-má lóng-chóng ū 27 pit kì-sū

Ū-gia̍h ê kì-sū

Sun SDO-HMI visible light 2011-06-07.jpg

Ji̍t-thâu, mā hō thài-iông, sī chi̍t lia̍p tōa-hêng hoat-kng ê thian-thé. Chiàu kho-ha̍k ê hun-lūi, sio̍k chú hē-lia̍t (main sequence) chheⁿ.

thài-iông-hē tang-tiong kî-tha thian-thé se̍h chit hō ji̍t-thâu leh tńg. Tē-kiû téng ê sè-miā óa-kīn choân-pō͘ lóng su-iàu ji̍t-thâu só͘ hoat--chhut-lâi ê kng kap jia̍t.


Khòaⁿ niù-suh

Demo-2 Launch.jpg