Difference between revisions of "Thâu-ia̍h"

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
'''Tâi-oân-pit''' '''台員筆'''
+
'''Tâi-oân-pit''' | '''台員筆'''
  
 
<strong>Chit-ê chām iáu koh leh kiàn-siat kiam chhì-giām.</strong>
 
<strong>Chit-ê chām iáu koh leh kiàn-siat kiam chhì-giām.</strong>

Revision as of 2019 nî 8 goe̍h 7 ji̍t, 01:50

Tâi-oân-pit | 台員筆

Chit-ê chām iáu koh leh kiàn-siat kiam chhì-giām.

Che sī chi̍t-ê beh sin khui ê Tâi-gí wiki, chún-pī beh kiâⁿ chhiūⁿ Holopedia hêng-sek, m̄-koh siat-kēng bô-kâng kui-chek kap lí-sióng.

Khui kháu-chō, iōng-chiá pian-chi̍p ê kong-lêng ài tán chèng-sek ūn-choán chiah lâi khai-hòng.


Tâi-oân-pit Hoan-gêng Lí
ウィキペディアは誰でも編集できるフリー百科事典です

26本の記事をあなたと
モバイル版
Help for Non-Japanese Speakers