Difference between revisions of "Thâu-ia̍h"

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
 
(24 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
<!--        BANNER ACROSS TOP OF PAGE        -->
+
<div style="text-align:center; margin-bottom: 2em;" class="nomobile">
<div id="mp-topbanner" style="clear:both; position:relative; box-sizing:border-box; width:100%; margin:1.2em 0 6px; min-width:47em; border:1px solid #abd671; color:#000; white-space:nowrap;">
+
<div>
<!--        "WELCOME TO WIKIPEDIA" AND ARTICLE COUNT        -->
+
<div style="font-size:162%;">[[Tâi-oân-pit:Kài-siāu|Tâi-oân-pit]]</div>
<div style="margin:0.4em; width:22em; text-align: center">
+
<div style="font-size:95%;">
<div style="font-size:162%; padding:.1em;">Hoan-gêng lâi kàu [[Tâi-oân-pit:Kài-siāu|Tâi-oân-pit]],</div>
+
<!--Chiòng-jîn lâi siá ê [[Tâi-gí]] [[pek-kho-choân-su]]-->
<div style="font-size:95%; padding:.1em;">chiòng-jîn lâi siá ê [[Tâi-gí]] [[pek-kho-choân-su]].</div>
+
</div>
  
<!--        PORTAL LIST ON RIGHT-HAND SIDE        -->
+
<div style="font-size:85%;">
<div id="articlecount" style="position:absolute; right:-1em; margin-top:-2.4em; width:38%; min-width:25em; font-size:95%;">Chit-má lóng-chóng ū [[Special:Statistics|{{NUMBEROFARTICLES}}]] pit kì-sū</div>
+
Chit-má lóng-chóng ū [[Special:Statistics|{{ NUMBEROFARTICLES }}]] pit
 +
kì-sū
 +
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
<!--        KÒE-SOÁN Ê LŌE-IÔNG        -->
 
<!--        KÒE-SOÁN Ê LŌE-IÔNG        -->
{| role="presentation" id="mp-upper" style="width: 100%; margin-top:4px; border-spacing: 0px;"
+
 
 +
<div>
 
<!--        KÒE-SOÁN Ê KÌ-SŪ; LÍ KÁM CHAI-IÁⁿ        -->
 
<!--        KÒE-SOÁN Ê KÌ-SŪ; LÍ KÁM CHAI-IÁⁿ        -->
| id="mp-left" class="MainPageBG" style="width:55%; border:1px solid #abd671; padding:0; vertical-align:top; color:#000;" |
+
 
<h2 id="mp-tfa-h2" style="margin:0.5em; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; color:#000; border-bottom: 3px solid #abd671; padding:0.2em 0;">Kòe-soàn ê kì-sū</h2>
+
<div class="mp-row">
<div id="mp-tfa" style="padding:0.1em 0.6em;">{{Kòe-soán ê kì-sū}}</div>
+
<div class="mp-left-col">
| style="border:1px solid transparent;" |
+
<h2 class="mp-card-title" style="font-family:inherit;">
 +
-sū
 +
</h2>
 +
<div style="padding: 0.2em 1.5em 1.5em;">
 +
{{Kòe-soán ê kì-sū}}
 +
</div>
 +
</div>
 +
 
 
<!--        IN THE NEWS and ON THIS DAY        -->
 
<!--        IN THE NEWS and ON THIS DAY        -->
| id="mp-right" class="MainPageBG" style="width:45%; border:1px solid #abd671; padding:0; vertical-align:top;"|
+
<div class="mp-right-col">
<h2 id="mp-itn-h2" style="margin:0.5em; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; color:#000; border-bottom: 3px solid #abd671;  padding:0.2em 0;">Khòaⁿ niù-suh</h2>
+
<h2 class="mp-card-title" style="text-align:center; font-family:inherit;" >
<div id="mp-itn" style="padding:0.1em 0.6em;">{{Khòaⁿ niù-suh}}</div>
+
Ōe-tô͘ kap Siá-chin
|}
+
</h2>
 +
<div style="padding: 0.2em 1.5em;">
 +
{{Thâu-ia̍h/Ōe-tô͘ kap siá-chin}}
 +
</div>
 +
</div>
 +
</div>
 +
 
 +
 
 
<!--        SECTIONS AT BOTTOM OF PAGE        -->
 
<!--        SECTIONS AT BOTTOM OF PAGE        -->
<div id="mp-other-lower" style="padding-top:4px; padding-bottom:2px; border:1px solid #abd671; overflow:auto; margin-top:4px;">
+
__NOTOC____NOEDITSECTION__
<h2 id="mp-sister" style="margin:0.5em; color:#222; border-bottom: 3px solid #abd671; padding:0.2em 0; font-size:120%; font-weight:bold; font-family:inherit;">Pa̍t-ê Tâi-gí wiki</h2>
 
<div id="mp-sister-content" style="padding:0.1em 0.6em;">{{Pa̍t-ê Tâi-gí wiki}}</div>
 
 
</div>
 
</div>
__NOTOC____NOEDITSECTION__
+
 
 +
{{SEO|keywords=Tâi-oân-pit,Tâioânpit,Taioanpit,台灣筆,台員筆,台語Wiki,台語維基,台語百科|description=Tâi-oân-pit, chiàⁿ-káng choân Tâi-gí úi-kih (wiki), sī chi̍t-ê tha̍k Tâi-bûn, siá Tâi-bûn, hoat-tián Tâi-bûn ê só͘-chāi, koh sī chèng-lâng lī-iōng Tâi-bûn lâi thoân ha̍k-būn, o̍h sè-kan tāi-chì ê pêng-tâi.}}

Latest revision as of 2021 nî 1 goe̍h 29 ji̍t, 12:25

Chit-má lóng-chóng ū 131 pit kì-sū

Kì-sū

  • Pûi-chittōng-bu̍t kap si̍t-bu̍t sin-khu téng chi̍t kóa bē cheng-hoat, bē-iûⁿ tī chúi lāi ê mi̍h, tī phó͘-thong un-tō͘ tang-tiong sī kò͘-thé, nā khah koân jia̍t tō pìⁿ liû-chit.
  • Si̍t-bu̍t a̍h sī kóng chháu-bo̍k, sī oa̍h-mi̍h tang-tiong chi̍t-ê tōa hun-iá, sèng-chit kî-it sī kng-ha̍p-sêng êng-ióng, tō sī óa-khò ji̍t-thâu chiò kng chè-chō sin-thé kò͘-chō.
  • Tân Bêng-jînTâi-oân ê bûn-ha̍k-ka, sī Chiong-hòa-koān Jī-lîm-pó Tek-ûi-á ê lâng, kin-sè tiōng-iàu ê Tâi-bûn chok-ka kiam chhut-pán-ka. 2000 nî chhut-pán ê Pha-hng ê Kò͘-sū sī i tek-pia̍t chhut-miâ ê tù-chok.
  • Nĭn-jín sī chi̍t khoán chháu-pún, phó͘-thong nn̄g-nî-seⁿ ê si̍t-bu̍t, kin ē chia̍h chit, khah chē seng-sán sī óa âng-sek--ê, hâm nĭn-jín-chit, tō sī goân-bi-tá-mín A.
  • Tē-kiûthài-iông-hē tē-5 tōa ê he̍k-chheⁿ, nā tùi Ji̍t-thâu pêng sǹg khí sī pâi tē-3 lia̍p, sī ûi-it lán lâng chai-iáⁿ ū sèⁿ-miā tī-leh ê só͘-chāi.

Ōe-tô͘ kap Siá-chin

Moon LRO.jpg

Goe̍h-niû, sī Tē-kiû ûi-it ê thian-jiân ōe-chheⁿ. Nā tùi Tē-kiû khòaⁿ khì, Goe̍h-niû éng-éng lóng sī kâng chi̍t pêng, che sī in-ūi Goe̍h-niû chū-choán kap i kho͘ Tē-kiû tńg-se̍h ê so̍k-tō͘ sio-siâng.