Thâu-ia̍h

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2019 nî 9 goe̍h 11 ji̍t, 11:22 by A-lú-mih (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
chiòng-jîn lâi siá ê Tâi-gí pek-kho-choân-su.
Chit-má lóng-chóng ū 26 pit kì-sū

Kòe-soàn ê kì-sū

Sun SDO-HMI visible light 2011-06-07.jpg

Ji̍t-thâu, mā hō thài-iông, sī chi̍t lia̍p tōa-hêng hoat-kng ê thian-thé. Chiàu kho-ha̍k ê hun-lūi, sio̍k chú hē-lia̍t (main sequence) chheⁿ.

thài-iông-hē tang-tiong kî-tha thian-thé se̍h chit hō ji̍t-thâu leh tńg. Tē-kiû téng ê sè-miā óa-kīn choân-pō͘ lóng su-iàu ji̍t-thâu só͘ hoat--chhut-lâi ê kng kap jia̍t.


Khòaⁿ niù-suh

Demo-2 Launch.jpg


Pa̍t-ê Tâi-gí wiki