Thâu-ia̍h

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2020 nî 7 goe̍h 8 ji̍t, 13:55 by A-lú-mih (talk | contribs)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Chit-má lóng-chóng ū 21 pit kì-sū

Ū-gia̍h ê kì-sū

Sun SDO-HMI visible light 2011-06-07.jpg

Ji̍t-thâu, mā hō thài-iông, sī chi̍t lia̍p tōa-hêng hoat-kng ê thian-thé. Chiàu kho-ha̍k ê hun-lūi, sio̍k chú hē-lia̍t (main sequence) chheⁿ.

thài-iông-hē tang-tiong kî-tha thian-thé se̍h chit hō ji̍t-thâu leh tńg. Tē-kiû téng ê sè-miā óa-kīn choân-pō͘ lóng su-iàu ji̍t-thâu só͘ hoat--chhut-lâi ê kng kap jia̍t.


Khòaⁿ niù-suh

Demo-2 Launch.jpg
  • Lí Teng-hui, thâu chi̍t-ê Tâi-oân-lâng kiam thâu-jīm bîn-soán ê Tiong-hoa Bîn-kok Chóng-thóng, 98-hòe tī 7 goe̍h 30 kòe-sin.
  • Bí-kok chèng-sek hiòng Liân-ha̍p-kok thong-ti beh lî-khui Sè-kài Ōe-seng Cho͘-chit, chiàu kui-tēng 2021 nî 7 goe̍h 6 ji̍t chiah seⁿ hāu-le̍k.
  • Chêng 2019 nî tùi Tiong-kok thoân--chhut-lâi ê Bú-hàn pēⁿ-to̍k tōa-liû-hêng tī 6 goe̍h 28 í-keng tī thong-sè-kài chhut chhiau-kòe 1000 bān lâng khak-jīn kám-jiám, chhiau-kòe 50 bān lâng sí.
  • Ìn-tō͘ kap Tiong-kok ê kun-tūi 6 goe̍h 15 pòaⁿ-mê tī Galwan tē-hng khí chhiong-tu̍t. Ìn-tō͘ hong-bīn sí 20-ê peng-á; Tiong-kok hong-bīn sí 40-gōa ê.
  • Bí-kok tī in tang-pō͘ sî-kan 5 goe̍h 30 ē-po͘ 3 tiám 22 hun hoat-siā SpaceX ê hóe-chìⁿ sàng NASA thài-khong-jîn Doug Hurley kap Bob Behnken chiūⁿ thàu-khong. Che sī chêng 2011 nî āu thâu chi̍t pái tī Bí-kok thó͘-tē ê chài-lâng thài-khong jīn-bū. Oan-ná sī thâu pái su-jîn kong-si sàng thài-khong-jîn ji̍p khúi-tō. (siōng)