Thâu-ia̍h

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2019 nî 7 goe̍h 31 ji̍t, 12:15 by A-lú-mih (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Chi̍t-ê chām iáu koh leh kiàn-siat kiam chhì-giām.

Che sī chi̍t-ê beh sin khui ê Tâi-gí wiki, chún-pī beh kiâⁿ chhiūⁿ Holopedia hêng-sek, m̄-koh siat-kēng bô-kâng kui-chek kap lí-sióng.