Thâu-ia̍h

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2019 nî 8 goe̍h 4 ji̍t, 20:21 by A-lú-mih (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Tâi-oân-pit 台員筆

Chit-ê chām iáu koh leh kiàn-siat kiam chhì-giām.

Che sī chi̍t-ê beh sin khui ê Tâi-gí wiki, chún-pī beh kiâⁿ chhiūⁿ Holopedia hêng-sek, m̄-koh siat-kēng bô-kâng kui-chek kap lí-sióng.

Khui kháu-chō, iōng-chiá pian-chi̍p ê kong-lêng ài tán chèng-sek ūn-choán chiah lâi khai-hòng.


ウィキペディアへようこそ
ウィキペディアは誰でも編集できるフリー百科事典です

27本の記事をあなたと
モバイル版
Help for Non-Japanese Speakers