Thian-théú-tiū lāi té ê bu̍t-thé, ā-sī chi̍t tīn saⁿ-kap chò hóe ê mi̍h iā kò͘-chō, chhin-chhiūⁿ he̍k-chheⁿ, hêng-chheⁿ, ōe-chheⁿ, hô-khe, chheⁿ-hûn téng-téng.