Thn̂g-chit

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2022 nî 3 goe̍h 12 ji̍t, 04:03 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Thòaⁿ-chúi-hòa-bu̍t, mā thang hō-chò thn̂g-chit, sī kok chióng tan-thn̂g saⁿ kat 構成 ê iú-ki hòa-ha̍p-bu̍t.

Koan-liân