Í-sek-lia̍t

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Í-sek-lia̍t, chèng-sek hō Í-sek-lia̍t-kok, sī Sai A-chiu ê kok-ka, óa tī Tē-tiong-hái ê tang-pêng hái-kîⁿ.

Tē-lí

Í-sek-lia̍t lâm-pak ū 470 kong-lí tn̂g, tang-sai ū 135 kong-lí khoah, thang pun chò sì-ê tē-lí-khu, tō sī Tē-tiong-hái hái-kîⁿ pêⁿ-po͘, pak-pō͘ kiam tiong-pō͘ ê soan-lūn tē-he̍k, Tōa Pit Kau (Great Rift Valley), kap Negev soa-bō͘ tē-he̍k.

Chham-chiàu

  • "Israel". Encyclopædia Britannica.