A-ní-mé-sióng

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

A-ní-mé-sióng, iā sī kóng tōng-ōe, sī 利用 chi̍t thò lia̍h-tiāⁿ ê 圖, liân-sòa pàng iáⁿ, 製造 chhut 圖 lāi ê mi̍h lâng khòaⁿ--tio̍h 親像 teh sóa-tāng ê 效果.

Koan-liân