A-sè-a

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

A-sè-a, phó͘-thong kóng A-chiu, sī kong-tēng ê sè-kài tāi-chiu chi it. A-chiu tī kok tāi-chiu tang-tiong sǹg siōng khoah, chiàm Au-A tāi-lio̍k gō͘-hun-sì. A-sè-a sai-pêng kap Au-lô-pa sio chiap, sai-lâm-pêng kap A-hui-lī-ka sio-chiap, tang-lâm-pêng kap O-sè-a-ni-a óa-kīn, tang-pak-peng koh óa Pak A-bí-lī-ka.

Chham-chiàu

  • "Asia." Encyclopædia Britannica.