Bú-hàn Pēⁿ-to̍k tōa-liû-hêng

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

2019–20 corona pēⁿ-to̍k liû-hêngcorona pēⁿ-to̍k-pēⁿ 2019, phó͘-thong kóng Bú-hàn Hì-iām, tī kok-chè ín-khí ê kip-lān. Pēⁿ-in sī SARS-CoV-2 pēⁿ-to̍k, tāi-seng sī hoat-seng tī Tiong-kok ê Bú-hàn.

Chì 2020 nî 3 goe̍h 4 hō, Tī thong-sè-kài lóng-chóng khak-jīn 93851 pēⁿ-lē, sí 3205 lâng, tang-tiong tiong-kok chiàm khak-jīn-chiá 80270, sí-chiá 2981.

Chham-chiàu

Liân-kiat