Ba-lú-buh

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Ba-lú-buh sī teh 控制, 調節 chúi-liû he̍k-chiá sī pat-khoán liû-thé, 親像 gá-suh, 水氣 等等 ê 設備.

Chham-chiàu