Category:Giân-gí

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Ē-pō͘-lūi

Pún pō͘-lūi ū ē-té 3-ê ē-pō͘-lūi, lóng-chóng ū 3-ê.

Sio̍k pō͘-lūi "Giân-gí" ê phè-jih

Ē-kha ê 5 phè-jih sī pun tī pún pō͘-lūi, lóng-chóng ū 5 tiuⁿ.