Category:Chóng-pō͘-lūi

From Tâi-oân-pit
(Tùi Category:Pō͘-lūi-thâu choán--lâi)
Jump to navigation Jump to search

Pún lūi sī hâm choân-pō͘ kì-sū ê siōng kin-pún lūi.

Ē-pō͘-lūi

Pún pō͘-lūi ū ē-té 4-ê ē-pō͘-lūi, lóng-chóng ū 4-ê.