Chiu-kî-piáu

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Chiu-kî-piáu, ia̍h sī kóng goân-sò͘ chiu-kî-piáu, sī piáu-hiān hòa-ha̍k goân-sò͘ ê bu̍t-lí kap hòa-ha̍k sèng-chit, kiam chiàu in chia sèng-chit ê kui-lu̍t pâi-lia̍t ê chi̍t khoán tô͘-kái-piáu.

Phó͘-thong ê chiu-kî-piáu sī chiàu goan-chú hō-bé pâi-lia̍t, chit-ê hō-bé tō-sí bó͘ chióng goân-chú-hu̍t lāi-té thâu-chú (proton) ê sò͘-bo̍k. Chiàu chit-ê pâi-lia̍t, kâng ti̍t-chōa ê goân-sò͘ ū óa-kīn ê sèng-chit. Pún kui-lu̍t tāi-seng sī 19 sè-kí ê ha̍k-chiá Dmitri Mendeleev(Ti-mén-chhúi Mén-te-lé-buh) hoat-kiàn.

Piáu

   
18
 
0
 
1
  0
n
 
1
1
H
2   13 14 15 16 17 2
He
 
2
3
Li
4
Be
  5
B
6
C
7
N
8
O
9
F
10
Ne
 
3
11
Na
12
Mg
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Al
14
Si
15
P
16
S
17
Cl
18
Ar
 
4
19
K
20
Ca
21
Sc
22
Ti
23
V
24
Cr
25
Mn
26
Fe
27
Co
28
Ni
29
Cu
30
Zn
31
Ga
32
Ge
33
As
34
Se
35
Br
36
Kr
 
5
37
Rb
38
Sr
39
Y
40
Zr
41
Nb
42
Mo
43
Tc
44
Ru
45
Rh
46
Pd
47
Ag
48
Cd
49
In
50
Sn
51
Sb
52
Te
53
I
54
Xe
 
6
55
Cs
56
Ba
*1 72
Hf
73
Ta
74
W
75
Re
76
Os
77
Ir
78
Pt
79
Au
80
Hg
81
Tl
82
Pb
83
Bi
84
Po
85
At
86
Rn
 
7
87
Fr
88
Ra
*2 104
Rf
105
Db
106
Sg
107
Bh
108
Hs
109
Mt
110
Ds
111
Rg
112
Cn
113
Nh
114
Fl
115
Mc
116
Lv
117
Ts
118
Og
 
8
119
Uue
120
Ubn
*3 154
Upq
155
Upp
156
Uph
157
Ups
158
Upo
159
Upe
160
Uhn
161
Uhu
162
Uhb
163
Uht
164
Uhq
165
Uhp
166
Uhh
167
Uhs
168
Uho
 
9
169
Uhe
170
Usn
*5
 
 
6
*1 Lan-thán-lūi 57
La
58
Ce
59
Pr
60
Nd
61
Pm
62
Sm
63
Eu
64
Gd
65
Tb
66
Dy
67
Ho
68
Er
69
Tm
70
Yb
71
Lu
 
7
*2 A-kú-tín-lūi 89
Ac
90
Th
91
Pa
92
U
93
Np
94
Pu
95
Am
96
Cm
97
Bk
98
Cf
99
Es
100
Fm
101
Md
102
No
103
Lr
 
8
*4 Gōa A-kú-tín-lūi 139
Ute
140
Uqn
141
Uqu
142
Uqb
143
Uqt
144
Uqq
145
Uqp
146
Uqh
147
Uqs
148
Uqo
149
Uqe
150
Upn
151
Upu
152
Upb
153
Upt
 
 
8
*3 Gōa A-kú-tín-lūi 121
Ubu
122
Ubb
123
Ubt
124
Ubq
125
Ubp
126
Ubh
127
Ubs
128
Ubo
129
Ube
130
Utn
131
Utu
132
Utb
133
Utt
134
Utq
135
Utp
136
Uth
137
Uts
138
Uto
*4
 
9
*5 Gōa A-kú-tín-lūi 171
Ubu
172
Ubb
173
Ubt
1 25°C tang-tiong kò͘-thé   Kim-sio̍k goân-sò͘   A-lú-ká-lih kim-sio̍k
1 25°C tang-tiong e̍k-thé   Pòaⁿ-kim-sio̍k goân-sò͘   A-lú-ka-lí thô͘ lūi kim-sio̍k
1 25°C tang-tiong khì-thé   Hui-kim-sio̍k goân-sò͘   Ha-ló͘-gén
1 Put-bêng   Put-bêng   Kùi-khì-thé
1 50°C tang-tiong e̍k-thé   Jîn-chō goân-sò͘   Choán-î kim-sio̍k
    Ki-kim-sio̍k goân-sò͘   Lan-thán-lūi
    A-lú-tín-lūi


Chham-chiàu