Elizabeth II

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Elizabeth(E-lí-sa-beh) II(Jī-sè)Liân-ha̍p Ông-kok ê kun-chú, 1926 nî 4 goe̍h 21 chhut-sì, 2022 nî 9 goe̍h chhe 8 kòe-óng. I sī Eng-kok le̍k-sú tang-tiong thóng-tī sî-kan siōng tn̂g ê ông.

Chham-chiàu