Eng-gí

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Eng-gíEng-lân chāi-tē ê giân-gí, tī Bí-kok, Liân-ha̍p Ông-kok, Ka-ná-tah, Ò-tāi-lī-a, Ài-jí-lân, Niú-se-lân, kiam Ka-lí-buh Hái kap Thài-pêng-iûⁿ ê chi̍t kóa hái-sū kok-ka lóng sī chú-iàu giân-gí.

Le̍k-sú

Johnson sû-tián lāi ê chi̍t tōaⁿ.

Eng-gí sī sio̍k Ìn-Au giân-gí-hē (Indo-European languages). Eng-gí hoat-tián kòe-têng tiong ū kúi-ê tiōng-iàu ê le̍k-sú sū-kiāⁿ. Tāi-seng sī Jute lâng, Saxon lâng, kap Angle lâng tī 5 chì 6 sè-kí tī Britain khiā-khí; sòa--lo̍h-lâi sī 597 nî St. Augustine ê lâi kàu kiam Latin Ki-tok-kàu ê éng-hióng; koh lâi 9 sè-kí ê Viking lâng chhim-ji̍p; 1066 nî kóng Hoat-gí ê Norman lâng ê cheng-ho̍k; kàu 1362 nî iau-kiû hoat-īⁿ ēng Eng-gí ūn-choán ê Piān-hō͘ Hoat-lēng (Statute of Pleading) pan-pò͘; 1476 nî William CaxtonWestminster ê ìn-soat sū-gia̍p khai-ki; 16 sè-kí ê Lu-né-sàn-suh (Renaissance); 1611 nî James Ông Sèng-keng ê chhut-pán; 1755 nî Samuel Johnson ê sû-tián; kiam 17 sè-kí tī Pak Bí-chiu kap Lâm Hui-chiu, koh ū 18 sè-kí tī Ìn-tō͘, Ò-chiu, Niú-se-lân ê hoat-tián.

Chham-chiàu

  • "[1]". Encyclopædia Britannica.