From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

sī chi̍t khoán ngó͘-tê-bo̍k tōng-bu̍t, kúi-nā sio̍k ê gû-kho tōng-bu̍t lóng thang kiò gû. Tī seng-bu̍t hun-lūi tang-tiong sī Bovina (chhiūⁿ n̂g-gû) kap Bubalina (chhiūⁿ chúi-gû) nn̄g ê a-cho̍k (subtribe) khah ha̍h sè-sio̍k só͘ kóng ê gû.

Koan-liân