Galileo Galilei

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Galileo Galilei(Ga-lí-le-o Ga-lí-lái) (1564 nî 2 goe̍h 15 chhut-sì, 1642 nî 1 goe̍h chhe 8 kòe-sin) sī I-tá-li-a ê chū-jiân tiat-ha̍k-ka, thian-bûn-ka, kiam sò͘-ha̍k-ka. I tùi tín-tāng, thian-bûn, châi-liāu kiam kho-ha̍k hong-hoat téng-téng hong-bīn ū chiâⁿ tōa ê kòng-hiàn.

Lâi-le̍k

Galileo sī 1564 nî 2 goe̍h 15 tī Toscana(To-su-ká-nah) ê Pisa(Pí-sah) chhut-sì, lāu-pē sī im-ga̍k-ka Vincenzo(Bin-sén-choh) Galilei. In tau tī 1570 nî-tāi chhe sóa kòe Firenze(Hui-lén-cheh), sī in ka-cho̍k goân-pún í-keng khiā kúi-nā tāi ê só͘-chāi.

Siàu-liân sî Galileo pat ji̍p Vallombrosa(Bá-lòm-bu-ló-sah) ê siu-tō ha̍k-hāu, 1581 nî tī Pisa Tāi-ha̍k ji̍p-ha̍k o̍h i-ha̍k. Chóng-sī i khah hèng-chhù tī sò͘-ha̍k, soah hoat-tián khì sò͘-ha̍k kiam tiat-ha̍k ê choan-gia̍p.

Chham-chiàu