Goân-chú

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Goân-chú sī bu̍t-chit thang tī mài pàng chhut tài tiān liap-á ê tiâu-kiāⁿ tang-tiong 分割 ê siōng sió tan-goân. Goân-chú ûn-á sī hòa-ha̍k goân-sò͘ piáu-hiān in sèng-chit ê siōng ki-pún hêng-sek. Án-ne thang kóng goân-chú sī hòa-ha̍k ê ki-chhó͘ chhù chng-á.

Chham-chiàu