Hóe-chheⁿ

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
MOC2-310, 18 April 2002.jpg

Hóe-chheⁿthài-iông-hē tùi ji̍t-thâu sǹg--chhut-lâi ê tē-4 lia̍p he̍k-chheⁿ.

Bûn-hòa

Chiâⁿ chē bûn-hòa kā hóe-chheⁿ koan-liân khì chiàn-cheng kap sio-thâi. Eng-gí Mars(Mà-suh) tō sī Lô-má ê chiàn-cheng sîn-bêng. 3000 tang-chêng, Ba-bí-lông ê thian-bûn-ka kā Hóe-chheⁿ hō chò sī Nergal, tō sī in ê sí-bông kiam e̍k-pēⁿ sîn-bêng. Hóe-chheⁿ ê nn̄g lia̍p ōe-chheⁿ, Phobos(Huó-bo-suh) (ì-sù "kiaⁿ-hiâⁿ") kap Deimos(Lái-mo-suh) (ì-sù "khióng-pò͘"), sī tòe Hi-lia̍p sîn-ōe lāi-bīn Ares(Á-lui-suh) kap Aphrodite(A-hu-lo-lai-teh) seⁿ ê hāu-seⁿ lâi hō, hit-lō Ares kap Aphrodite tiō sī tùi-tâng Lô-má ê Mars kap Venus(Bé-nu-suh) (mā sī Kim-chheⁿ ê miâ).

Chham-chiàu