Hô-khe

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Hô-khe sī chi̍t-ê kńg-lê khoán ê gîn-hô hē-thóng, tang-tiong ū kúi-nā chheng ek lia̍p hêng-chheⁿ, lán ê Ji̍t-thâu mā tī kî-tiong. Tùi lâng só͘ khiā ê Tē-kiû khòaⁿ--tio̍h ê Hô-khe, sī thiⁿ téng chi̍t chōa te̍k-piat kng-hiáⁿ ê tòa-á.

Chham-chiàu