Hōng-soaⁿ

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Loading map...

Hōng-soaⁿ ê chē-chí.

Hōng-soaⁿ, sī Tâi-oân ê chi̍t-ê siâⁿ-chhī, kap Ko-hiông chhī-lāi sio-óa, hêng-chèng-siōng sī Ko-hiông-chhī Hōng-soaⁿ-khu koán-lāi.