Hŏ͘-tái

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Hŏ͘-tái sī chi̍t khoán nńg-chit, gâu khip-chúi, ūi tī-siong téng-téng su-iàu om sin-khu teh ēng ê pò͘.

Chham-chiàu

  • "Bandage". Taber's Medical Dictionary.