Hun-chú

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Hun-chú sī chi̍t cho͘ siōng-bô nn̄g lia̍p ê goân-chú, in cho͘-sêng kiam pó-chhî thang hō͘ lâng hun-pia̍t ê tan-goân, piáu-hiān it-tēng ê hòa-ha̍k sèng-chit.

Chham-chiàu