Í-tāi-lī

From Tâi-oân-pit
(Tùi I-tá-li-a choán--lâi)
Jump to navigation Jump to search
Chheⁿ-sek sī I-tá-li-a ê thô͘-tè.

Í-tāi-lī, ā-sī I-tá-lí-ah, sī Au-lô-pa ê kok-ka, i-ê thó͘-tē tōa-pō͘-hūn sī tiàm tī Tē-tiong-hái tiong-ng ê chi̍t tè poàn-tó, kiaⁿ-siâⁿ tī Lô-má.

Tē-lí

Í-tāi-lī pak-pêng kòe Alps(A-lú-pú-suh) soaⁿ-tē ū Hoat-kok, Sūi-se, Ò-tē-lī, Slovenia(Su-ló-be-ni-a). Chhun kî-tha só͘-chāi sī óa Tē-tiong-hái, siōng-sè koh sī giap ùi tang-pak-pêng ê Adria(At-li-a) Hái, tang-lâm-pêng ê Ionian(I-ó-ni-a) Hái, kap sai-lâm-pêng ê Tyrrhenian(Ti-lén-ni-a) Hái, kiam sai-pak-pêng ê Ligurian(Li-gú-li-a) Hái tiong-ng.