Jī-sng-hòa thòaⁿ-sò͘

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Jī-sng-hòa thòaⁿ-sò͘, hòa-ha̍k-sek CO2, sī thòaⁿ-sò͘ sng-hòa ê sán-bu̍t, sī bô-sek-tī, bô-khì-bī, bē-sio-tit ê khì-thé. Ta̍k lia̍p jī-sng-hòa thòaⁿ-sò͘ hun-chú hâm chi̍t lia̍p thòaⁿ-sò͘ goân-chú, chit-ê thòaⁿ-sò͘ khan nn̄g ki siang-kiat-ha̍p (double bond), nn̄g pêng kò-pia̍t lóng kat chi̍t lia̍p sng-sò͘ goân-chú.

Chham-chiàu