Ji̍t-gí

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Ji̍t-gí, mā hō Ji̍t-pún-ōe, sī chú-iàu tī Ji̍t-pún teh liû-thong ê giân-gí, sī sè-kài khah tōa liû-hêng ê giân-gí chi̍t khoán.

Goân-sí

Ji̍t-gí ê hē-phó͘, tō si in kap pa̍t khoán giân-gí ê koan-hē, sī á-bô kài bêng. Kīn-lâi ū chi̍t khoán ná liû-hêng ê lí-lūn, chú-tiuⁿ Ji̍t-gí sī Lâm-tó-hē ê jī-lūi thàu A-lú-tái-hē (Altaic) ê bûn-hoat. Chit thò lí-lūn tang-tiong ê ká-soat chi̍t-khoán sī kóng tī Jōmon(Jiŏ-móng) sî-tāi (iok. 10,500 chì 300 CC) tī Ji̍t-pún chit só͘-chāi sī kóng khah óa Lâm-tó hē ê ōe; āu--lâi Yayoi(Ia-ió-í) bûn-hòa ji̍p khì Ji̍t-pún, Ko-lê lâm-pêng ê ōe tòe teh kòe Kiú-chiu. Tè-bé tī Ji̍t-pún hoat-tián chhut bûn-hoat óa Ko-lê-ōe (khó-lêng sǹg sī A-lú-tái-hē), jī-lūi óa Lâm-tó-ōe ê giân-gí.

Chham-chiàu