Ke-si

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Ke-si sī thang chō-sêng mi̍h-kiāⁿ piàn-khoán ê khì-kū, ū óa-khò lâng chhut-lâi--ê, mā ū ki-hâi-sek--ê.

Chham-chiàu